Hanna Rouhe tutki väitöstyössään synnytyspelkoa

Millainen vaikutus synnytyspelolla on?

Vaikea synnytyspelko on yleinen ongelma, joka kuormittaa joka kymmenettä raskautta. Vaikea synnytyspelko häiritsee normaalia elämää sekä synnytykseen ja vanhemmuuteen valmentautumista. Synnytyspelosta kärsineillä äideillä on usein vaikeuksia varhaisen vuorovaikutuksen muodostamisessa ja lisääntynyt riski synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Keisarileikkaustoiveen takana on usein synnytyspelko. Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli luoda toimiva malli synnytystä pelkäävien naisten seulontaan ja hoitoon. Tätä varten selvitettiin synnytyspelon taustatekijöitä, sekä synnytyspelon ja mielenterveyden ongelmien välisiä yhteyksiä rekisteritutkimuksessa (n=7500) sekä tutkittiin satunnaistetulla asetelmalla (n=371) ryhmähoidon vaikuttavuutta synnytystapaan, synnytyskokemukseen, synnytyksen jälkeiseen hyvinvointiin sekä kustannuksiin.

Mitkä olivat tutkimustulokset?

Tuloksissa todettiin, että psyykkinen sairastavuus oli lähes kaksinkertainen synnytyspelkoisilla kontrollinaisiin verrattuna (54 % vrt. 34 %). Yleisimpiä synnytyspelkoon liittyviä häiriöitä olivat ahdistuneisuus ja masennus. Synnytyspelko VAS korreloi hyvin seulontakyselyllä mitattuun synnytyspelkoon (r = 0.7, p = 0.01) ja löysi seulontarajalla VAS >5 vaikeasta synnytyspelosta kärsivät naiset 98 % herkkyydellä ja 67 % tarkkuudella. Ryhmähoitoon satunnaistetut synnyttivät useammin normaalisti alateitse kuin kontrolliryhmään satunnaistetut (63% vs. 48 %). Keisarileikkausprosentti oli korkeampi kontrolliryhmään satunnaistetuilla (23% vs. 33 %). Ryhmähoitoon osallistuneet kokivat synnytyksen synnytystavasta riippumatta positiivisempana ja vähemmän pelottavana kuin kontrollinaiset. Ryhmähoito vaikutti positiivisesti äitiyteen sopeutumiseen ja vähensi synnytyksen jälkeisiä masennusoireita. Ryhmähoidosta aiheutuneet kustannukset säästettiin synnytyskustannuksissa, eli ylimääräisiä kustannuksiakaan ei ryhmähoidosta aiheutunut.

Mitä näistä opimme?

Synnytyspelko VAS on helppo ja yksinkertainen tapa seuloa synnytyspelkoa. Mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä synnytystä pelkäävillä naisilla, mikä tulisi huomioida äitiyshuollossa. Psykologivetoisen ryhmähoidon avulla voidaan synnyttää turvallisemmin ja kustannuksia säästäen, vaikuttaa positiivisesti synnytyskokemukseen sekä synnytyksen jälkeiseen hyvinvointiin. Ohjaamalla ensisynnyttäjät ensisijaisesti ryhmähoitoon voidaan suunnata äitiyspoliklinikan resursseja synnytyspelkoisille uudelleensynnyttäjille.